Giải quyết quyền lợi bảo hiểm khi xe tổn thất bộ phận thế nào?

Hỏi: Tôi vừa mua một chiếc xe 7 chỗ và cũng mua bảo hiểm kèm theo. Xin hỏi, công ty quy định về bồi thường tổn thất bộ phận như thế nào? Xin cảm ơn!

Hoàng Anh (Hà Nội)

Trả lời:

Bảo hiểm PVI chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để: Sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận tổn thất hoặc trả bằng tiền cho chủ xe để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí hợp lý để sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả sau khi áp dụng mức khấu trừ đồng thời thu hồi lại bộ phận hư hỏng được thay thế; Thực hiện giám định tổn thất và/hoặc thực hiện các công việc theo yêu cầu và chỉ dẫn của Bảo hiểm PVI khi xảy ra tổn thất (thuộc phạm vi bản hiểm) trong trường hợp chủ xe đã chi ra để thực hiện các công việc nói trên.

Keyword đầu tiên có dấu

Về cách xác định số tiền bồi thường

Trường hợp xe được bảo hiểm dưới giá trị, số tiền bồi thường sẽ được tính theo tỷ lệ; giữa số tiền bảo hiểm và giá trị thực tế của xe tại thời điểm tham gia bảo hiểm. Trường hợp xe được bảo hiểm bằng hoặc tên giá trị; số tiền bồi thường bằng chi phí hợp lý để phục hồi, sửa chữa xe bị tổn thất. Bảo hiểm PVI chỉ chấp nhận thay thế mới đối với những hạng mục; bị tổn thất không thể khắc phục được hoặc chi phí khắc phục vượt quá 50% giá trị thay mới của hạnh mục đó.

Trường hợp chấp nhận thay mới các hạng mục bị tổn thất; Bảo hiểm PVI xác định chi phí hợp lý cho bộ phận hư hỏng phải thay thế mới; được tính bằng chi phí thay thế thực tế trừ đi số tiền khấu hao; (trừ trường hợp có thỏa thuận bảo hiểm bổ sung bồi thường không áp dụng khấu hao thay mới).

Đối với chi phí sơn, Bảo hiểm PVI bồi thường chi phí sơn lại toàn bộ xe nếu trên 50% diện tích sơn của xe bị hư hỏng do tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm và theo nguyên tắc tính bồi thường đã được quy định.

Bạn có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI